Om stiftelsen

Här kan Du läsa om vårt uppdrag att verka för bevara och utveckla sparbanksrörelsens grundläggande värderingar. Detta gör vi genom att vara aktiva ägare av aktier i Swedbank och genom bidrag till projekt inom utbildning, näringslivsutveckling och kultur.

Bakgrund

Den 28 oktober 1820 öppnade den tyske köpmannen Eduard Ludendorff dörren till den första sparbanken i Sverige, Göteborgs Sparbank. Det var starten för de svenska sparbankerna och är ursprunget till dagens Swedbank. Sparbanksidén var att alla, vem som helst, när som helst, kulle få sätta in hur små belopp som helst. Syftet var att folk skulle bli ekonomiskt självständiga , kunna spara till framtida behov på ett tryggt och säkert sätt. Fler sparbanker bildades efterhand runt om i Sverige.

Sparbankerna har sedan dess tagit aktiv del i den regionala utvecklingen genom att driva aktiviteter i egen regi eller genom att lämna ekonomiska bidrag till stöd för projekt som bidrar till lokal eller regional utveckling.

I början av 1990-talet pågick en aktiv strukturförändring i den svenska sparbankssektorn. Förändringen innebar att elva stora regionsparbanker ombildades från sparbank till bankaktiebolag.

Som ett nödvändigt led i ombildningsprocessen till bankaktiebolag måste en stiftelse bildas. Varje stiftelses primära uppgift var att äga aktierna i respektive ombildad bank och som aktieägare tillgodose syftet att främja sparsamhet i Sverige. Sådana stiftelser kallas sparbanksstiftelser. Fortsatta strukturförändringar i sparbankssektorn har skett och idag innehar de elva första sparbanksstiftelserna aktier i Swedbank direkt och indirekt, via ett gemensamt förvaltningsbolag.

Bidragsverksamheten kan endast ske inom det geografiska område som var den ursprungliga sparbankens verksamhetsområde. Det är stor skillnad i geografisk utbredning mellan olika sparbanksstiftelsers verksamhetsområden, likaså i de olika stiftelsernas finansiella möjligheter att dela ut bidrag.

Vårt ändamål

Stiftelsens huvudsakliga ändamål är att främja sparsamhet samt att verka för att sparbanksrörelsens grundläggande värderingar bevaras och utvecklas.
Detta gör vi genom att vara aktiva ägare av aktier i Swedbank och genom bidrag till projekt inom utbildning, näringslivsutveckling och kultur.

Bidrag

Stiftelsens bidragsgivning bygger på utdelningen på de aktier som stiftelsen äger i Swedbank. För närvarande tar vi inte emot ansökningar om bidrag då våra resurser är begränsade. På denna webbplats kommer vi att meddela när stiftelsen ånyo kan stödja vissa projekt. Omfattningen på stiftelsens verksamhet kommer att vara väsentligt mindre i framtiden.

Huvudmän

Huvudmännen utgör ett brett samhällsurval. Huvudmännen består av tjugo kvinnor och män från Stockholms- och Göteborgsregionen. Tio personer från vardera region. Huvudmännen väljs på fyra år. Omval eller nyval av huvudmän utförs av övriga huvudmän.

Huvudmännen utgör Stiftelsens Årsstämma där de uttalar sig om Årsredovisningen med resultat och balansräkning. De väljer styrelse och auktoriserad revisor.